مرکز تماس

49 42 53 65 21 98+

طراحی وبسایت اختصاصی تجهیزات پزشکی اسدی

طراحی سایت اختصاصی تجهیزات پزشکی اسدی

کارفرما

حسین اسدی

زمان انجام پروژه

15 مرداد 1398

تکنولوژی ها مورد استفاده

HTML5 , CSS3 , JavaScript , PHP , Wordpress

آدرس وبسایت

www.asadimed.com